അക്ഷരകൈരളി
( കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ മുഖമാസിക)
വരിസംഖ്യ രസീത് KSLMA/1185/2018
 
ജില്ല....................... ബ്ലോക്ക്.............................
ക്രമ നമ്പർ ............... തീയതി..................................
 
അക്ഷരകൈരളി മാസികയുടെ ...........മുതൽ.........വരെയുള്ള ഏഴ് മാസത്തേക്കുള്ള വരിസംഖ്യയായ 100 രൂപ.
പേരും വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും   ------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
പിൻ കോഡ്  
  എന്നയാളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു
   
  വരിസംഖ്യ ചേർക്കുന്നയാളിന്റ പേരും ഉദ്യോഗപേരും ഒപ്പും

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അക്ഷരകൈരളി
( കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ മുഖമാസിക)
  വരിസംഖ്യ രസീത് KSLMA/1185/2018
 
ജില്ല....................... ബ്ലോക്ക്..............................
ക്രമ നമ്പർ ............... തീയതി...................................
 
അക്ഷരകൈരളി മാസികയുടെ ...........മുതൽ.........വരെയുള്ള ഒരു വർഷകാലത്തേക്കുള്ള വരിസംഖ്യയായ 150 രൂപ.
പേരും വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും   ------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
പിൻ കോഡ്  
  എന്നയാളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു
   
  വരിസംഖ്യ ചേർക്കുന്നയാളിന്റ പേരും ഉദ്യോഗപേരും ഒപ്പും